Olimpiskiy avenue:


“Pravda” publishing house:

Smolenskaya square: